(+389) 47 229 077 info@stentongradba.mk Пон - Саб: 08:00 - 16:00

Новопроектирани улици во Дебар

Новопроектираните улуци во Дебар имаат за цел да обезбедат подобар проток на сообраќајво градот и да обезбеди подобри услови за безбеден, ефикасенградски сообраќај и пренасочување на транзитниот сообраќај од центарот на градот.

Улиците изведени се согласно проектираните коти на геодетски обележани и осигурани профили, при предходно расчистување на теренот.

Коловозот од улиците е изработен од тампон со д=30,0см , врз кој се прска битуменска емулзија па е вградена асвалтна мешавина од типшот БНС 22 СА со д=7 см, а врз него е вградена асвалтна мешавина од типшот АБ 11 С со д=5 см.

Тротоарите се изработени од тампонски материјал со д=15 смврз кој се поставени бетонски павер елементисо д=6см.За разделување на коловоз и тротоар вградени се бетонски рабници со димензии 18/24/80см

Новопроектирана улица 1 е со должина Л=64,78 м а  новопроектирана улица 2 е со должина Л=201,56 м.

Информации

  • Клиент: ТАВ
  • Датум на изведба: 21.05.2024
  • Категорија: Завршени проекти
© 2021 Стентон Градба. All Rights Reserved.
web by kara5.